Про товариство

rx online

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є органом самоврядування студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та є частиною системи громадського самоврядування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Товариство здійснює свою діяльність на принципах свободи наукової творчості, добровільності, колегіальності, відкритості, рівності права осіб, які навчаються або працюють на науково-педагогічних посадах, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та інших загально правових принципах, що не суперечать чинному законодавству.

Метою діяльності Наукового товариства є реалізація наукового, науково-технічного та науково-організаторського потенціалу студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, що сприяє розвитку вітчизняної науки та впровадженню результатів наукової діяльності в суспільстві.

Основними напрямками діяльності Наукового товариства є:

  • сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками. Забезпечення студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету інформацією задля успішної реалізації наукової діяльності.
  • популяризація наукової діяльністі серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності. Популяризація науки серед жителів Харкова та Харківської області.
  • сприяння підвищенню якості наукових досліджень.
  • представлення кандидатів та подання пропозицій Вченій раді та ректорату університету, Вченим радам його факультетів на отримання іменних або персональних стипендій і премій, іншого виду заохочень для осіб, які навчаються та/або працюють в університеті та демонструють високі результати в сфері наукових досліджень, впровадження наукових розробок, популяризації науки та наукової діяльності тощо.
  • представництво інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету перед адміністрацією університету, а також у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та непідприємницькими товариствами, у тому числі іноземних держав.
  • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.
На рівні університету Наукове товариство поділяється на
два структурні підрозділи:
  • Студентське наукове товариство, яке здійснює координацію наукової та науково-технічної роботи студентів, та
  • Раду молодих вчених, яка здійснює координацію наукової та  науково-технічної роботи аспірантів, докторантів і молодих вчених.